Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר מסלולי הכשרה  OJT
עובדת בקו ייצור

אנחנו חיים בעולם דינמי שמשנה את פני שוק העבודה החופשי באופן תמידי. כפועל יוצא, שירותי התעסוקה בכלל וגיבוש פתרונות תעסוקה לנפגעי נפש בפרט נמצאים במגמת פיתוח מתמידה תוך דגש על תעסוקה נורמטיבית. כיום קיימת העדפה ברורה של מודל תעסוקה נתמכת על פני תעסוקה מוגנת ועידוד יציאת אנשים עם מוגבלות מהמפעלים המוגנים לשוק העבודה החופשי.

 

מאידך, נוצר קושי לאייש את קווי הייצור ולהביא  את התפוקה להיקף הנדרש. מצב זה חייב אותנו לחשב מסלול מחדש ולגבש תוכנית חדשנית - מסלולי הכשרה:

זו השמה תעסוקתית שמאפשרת מצד אחד שיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות נפשית וקידום לתחום תעסוקה הממצה את יכולות שלך, ומצד השני, פתיחת מסלול הכשרה לתפקיד מפעיל על מנת לאפשר לשמור על כושר הייצור של המפעל.

מסלולי הכשרה - מודל השמה חדשני שמכין אותך לשוק העבודה החופשי

המטרה הכפולה של מסלולי הכשרה  

מטרת התוכנית לפתח מודל העסקה שיביא צמצום פערים וקידום מתמודדים במסלול הכשרה תוך כדי עבודה ובמקביל יצירת איזון בין עבודה, משפחה ופנאי.

במקביל, התוכנית מציעה למפעל כמעסיק, לקלוט מתמודדים כעובדים איכותיים תוך קבלת סיוע וליווי של הצוות המקצועי שמלווה ומכשיר את העובד לתפקידו.

 

למי מיועד השירות והיכן?

בשלב הראשון ההכשרה התעסוקתית תוך כדי עבודה תתבצע במפעל "שווים" שבקרית ביאליק. מדובר בהיקף קליטה והעסקה של מינימום 8 מתמודדים ומקסימום 12 מתמודדים בכל מחזור בני 18 ומעלה זכאי סל שיקום.

משך השירות ושעות מתן השירות

שבוע העבודה שלך כעובד המועסק במפעל לא יעלה על 35 שעות ולא יפחת מ-140 שעות חודשיות מדי חודש. משך התוכנית הוא 12 חודשים עבור מועסקים שהוגדרו כמתאימים לעבודה בתפקיד כמפעילי קו ייצור.

במהלך החודשיים הראשונים להצטרפותך לתוכנית נשים דגש על היכרות תעסוקתית, שליטה במיומנויות, ובניית תכנית קידום אישית על בסיס קביעת  מטרות, יעדים ודרכי הפעולה.

שכר וגמול התעסוקה

במהלך החודשיים הראשונים - תקופת הביניים - יסתכם ב-18.9 ₪ לשעה וזאת עד לקבלת החלטה לעניין הערכת יכולת התעסוקה שלך כמועסק בהתאם לכללים הקבועים בתקנות שכר מינימום מותאם.

סיום תקופת התוכנית

במקביל להעסקתך במפעל נמשיך ליישם את הכשרתך המקצועית בהתאם לתוכנית הדרכה שקבענו יחד המתאימה במיוחד לך. בתום תקופת העסקה  - 12 חדשים - ימשיך רכז התעסוקה ללוות אותך למשך שלושה חודשים נוספים וזאת לצורך שילובך לתעסוקה בשוק החופשי.

עדיין חסר לך מידע על מסלולי הכשרה?

צריך הסבר בכל עניין אחר?

רוצה להיפגש פנים אל פנים?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page