Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "שווים- עמותה לשיקום תעסוקתי". האתר מנוהל ומופעל על ידי  עמותת שווים - עמותה לשיקום תעסוקתי (ע"ר) (להלן: "שווים" או "מפעילת האתר" או "העמותה"). השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן: "התקנון").

מטעמי נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

א. השימוש באתר: 

 1. השימוש באתר "שווים - עמותה לשיקום תעסוקתי" על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצע לך המשתמש בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הגלישה באתר ו/או ההרשמה לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצד גולש / המשתמש לתנאים אלה. אם אינך מסכים להם, המנע משימוש באתר זה.

 2. כל גולש ו/או משתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות של בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

 3. רשאים להשתמש בשירותי האתר אך ורק בגירים, הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות בעצמם, המחזיקים בכרטיס אשראי, כדין.

 4. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 5. הגולשים באתר מתחייבים בזאת להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

 6. כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות כמפורט לעיל ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים לעמותת שווים ו/או לאתר ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.

 

ב. אחריות לתכנים: 

 1. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

 2. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר הנם על דעת הנהלת האתר בלבד.

 3. הנהלת האתר לא תישא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-"שווים- עמותה לשיקום תעסוקתי" על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.

 

ג. תרומה:

 1. העמותה מאפשרת לגולשי האתר לתרום כסף לטובת פעילות העמותה באמצעות אתר זה על ידי שימוש בכרטיס אשראי באמצעות תשלום יחיד או הוראת קבע חודשית.

 2. בעת התרומה יחויב התורם בתשלום מיידי עבור העסקה אותה ביצע.

 3. בעת התרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והתורם יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.

 4. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר/חברת הסליקה מתבצעת על-פי תקן 1 בצורה מוצפנת בטכנולוגית PCI DSS Level.

 5. במידה התרומה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.

 6. האחריות הבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי מבצע העסקה תחול על מבצע העסקה, והוא יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים.

 7. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. 

 

ד. מדיניות ביטול תרומה:

 1. תורם אשר ביצע תרומה באתר האינטרנט יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/ואו לגביי ביטול העסקה. חשוב לדעת כי ע"פ חוק הגנת הצרכן  1981, ניתן לבטל כל עסקה  שנעשתה באתר בתוך 30 יום מיום שבוצעה באמצעות פנייה בדוא"ל או באמצעות פניה טלפונית .

 2. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין פעולת הביטול, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

 

ה. אבטחת מידע ופרטיות:

 1. העמותה התקינה באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות אלה מצמצמות ומקטינות את הסיכונים לחדירה ללא הרשאה למחשבי העמותה, אולם אין בהן ביטחון מוחלט. לכן, העמותה איננה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למידע המאוכסן בה.

 2. במקרים שאינם בשליטת העמותה ו/או נובעים מכוח עליון, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לגולש / תורם או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 3. העמותה שומרת על פרטיות המשתמשים / התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי שלהם. עם זאת, העמותה תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר במקרים אלה:

 • הפרת אחת מהוראות תקנון האתר.

 • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, או הליכים משפטיים, בינך לבין העמותה ו/או מי מטעמה.

 • במקרה בו תעבור פעילות העמותה, האתר או חלק ממנו לצד שלישי, העמותה תהיה זכאית להעביר לצד השלישי העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות התקנון

 

ו. זכויות קניין רוחני:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר וזכויות היוצרים בקשר לאתר ובכלל אלה- עיצוב האתר, סידור התכנים והתוכנה, סמלי האתר, תכניו, בסיס הנתונים וכל חומר אחר שייכים לשווים ("מפעילת האתר").

 2. המשתמש רשאי להשתמש בתכני האתר באופן פרטי בלבד, שאינו מסחרי בכפוף לתנאי תקנון זה. אין להעתיק ולעשות שימוש בכל דרך שהיא בתכני האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים כלשהם, בפרסומי כתב ולכל מטרה אחרת. למען הסר ספק מובהר כי גלישה באתר אינה מהווה היתר להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי ו/או לעשות כל שימוש אחר בתכנים וכל חלק מהם, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת העמותה.

 

ז. מפרסמים ופרסומים באתר:

 1. מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר, האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

 2. הימצאות של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מפעילת האתר בקשר לאתרים האמורים.

 3. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בלתי חוקי.

 

ח. שיפוי:

 1. המשתמש יפצה וישפה את עמותת שווים ו/או מטעמה בגין כל נזק שייגרם לעמותת שווים ו/או לאתר, לרבות בשל תביעה של צד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה.

 

ט. שונות:

 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש כאמור בתקנון זה. מפעילת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של גולש לשירות האתר אם יפר את תנאי התקנון.

 2. בכוונת מפעילת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת מפעילת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית מפעילת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

 3. האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק בין אם ישיר, עקיף, משני, או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותיו, חשיפה לאתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.

 4. מפעילת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

 

י. דין ומקום שיפוט:

 1. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

 2. שימושך באתר יעיד כי הנך מקבל את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבל את הגדרת אזור השיפוט כמופיע לעיל.

 3. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.

bottom of page